เซลล์ควบคุมความคิดของมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์โซเวียตค้นพบเซลล์ที่กำหนดควบคุมความคิดของมนุษย์คือ เซลล์เนื้อสีขาวใต้เปลือกสมอง (subcortex) ไม่ใช่เนื้อเยื่อสีเทาของสมองใหญ่ (cerebral cortex) ที่เคยเชื่อแต่เดิม

เมื่อเร็วๆ นี้ทางการโซเวียตเพิ่งประกาศขึ้นทะเบียนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไว้ว่ารัฐบัณฑิต น.เบคเตเรวา ป.บุนต์เซน ดุษฏีบัณฑิตแพทยศาสตร์ ยู.โกโกลิทซิน และ ยู.โครโปต๊อฟ ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีววิทยาแห่งสถาบันวิจัยการแพทย์ทดลอง สังกัดรัฐบัณฑิตสถานการแพทย์ของโซเวียต ได้ค้นพบเซลล์ที่ทำการควบคุมความคิดของมนุษย์ อันเป็นความก้าวหน้าทางด้านสรีรวิทยาของระบบประสาทมนุษย์

ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์พากันเชื่อว่า ส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความคิดมนุษย์ก็คือ เนื้อเยื่อสีเทาของสมองใหญ่ ซึ่งวิวัฒนาการมาช้ามากกว่าเนื้อเยื่อขาวใต้เปลือกสมองที่อยู่ต่ำจากเนื้อเยื่อสีเทาของสมองใหญ่ในขั้นก่อนที่ลิงใหญ่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ โดยต่างเชื่อว่า เนื้อเยื่อขาวใต้เปลือกสมองมีหน้าที่ผลิตพลังงานป้อนสมองเท่านั้น

แต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งสี่ของโซเวียตก็ลบล้างความเชื่อนี้ เมื่อค้นพบว่า เนื้อเยื่อสีขาวใต้เปลือกสมองมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการคิดของมนุษย์เช่นเดียวกับสมองใหญ่ โดยพบว่า เซลล์ประสาทในส่วนเนื้อเยื่อสีขาวใต้เปลือกสมองนั่นเองที่ทำหน้าที่ในการคิด นับเป็นการค้นพบที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านสรีรวิทยาของระบบประสาท และวินิจฉัยความผิดปกติทางด้านประสาทและจิตใจอีกก้าวหนึ่งของมนุษย์โลกทีเดียว
จากคอลัมน์โลกใบใหญ่ สารคดี ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 ก.ค. 2531 หน้า 36