พจนานุกรมคำศัพท์

race

เชื้อชาติ : กลุ่มย่อยของมนุษย์ที่จำแนกโดยกำหนดความแตกต่างในด้านสีผิว สีของนัยน์ตา ลักษณะของเส้นผม ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย


radicle
แรดิเคิล : ส่วนของเอมบริโอของพืชที่อยู่ใต้ไฮโปคอติล ซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นราก


radiolarian
เรดิโอลาเรียน : โปรโตซัวพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย สารพวกซิลิกา เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้มหาสมุทร


recessive
ลักษณะด้อย : ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามาถแสดงออกมาได้ เมื่อยีนที่ควบคุม ลักษณะนั้นเป็นยีนเฮเตอโรไซกัส แต่ถ้าเป็นยีนโอโมไซกัสก็จะแสดงลักษณะนั้นออกมาได้


rectum
ลำไส้ตรง : ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกาก อาหารพ้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร


reflex
รีเฟลกซ์ : พฤติกรรมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจแสดงออกโดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น


reflex action
กิริยารีเฟลกซ์ : การกระทำที่อยู่นอกอำนาจจิตใจที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายตอบ สนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้า


reflex arc
รีเฟลกซ์อาร์ก : ส่วนของระบบประสาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรีเฟลกซ์ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยรับความรู้สึก เซลประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทส่วนกลาง เซลประสาทนำคำสั่ง และหน่วยปฏิบัติงาน


regeneration
รีเจเนอเรชัน : การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเท่าที่ หลุดหรือขาดออกไป เช่น การงอกใหม่ของหางจิ้งจก


rennin
เรนนิน : เอนไซม์ที่กระเพาะสร้างขึ้นใช้สำหรับย่อยโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำนม


reproduction
การสืบพันธุ์ : การให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หรือต้นใหม่จากสิ่งมีชีวิตตัวเดิมหรือต้นเดิม ที่มีอยู่ก่อน


reproductive age
ระยะสืบพันธุ์ : วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่สามารถสืบพันธุ์ได้ สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุ ประมาณ 15-44 ปี


reptile
สัตว์เลื้อยคลาน : สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ก เช่น งู จระเข้ เต่า


resin
เรซิน : สารที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวและมีมวลโมเลกุลสูงอาจได้จากธรรมชาติ เช่น ยางสน ครั้ง เป็นต้น หรืออาจสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบสนการโพลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมหรื แบบควบแน่น


respiration
การหายใจ : กระบวนการสลายโมเลกุลของอาหารในสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้พลังงาในการ ดำรงชีวิต มี 2 ชนิด คือ การหายใจแบบใช้ออกซิเจน และการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน


rete testis
รีตีเทสทิส : ส่วนหนึ่งของหลอดสร้างตัวอสุจิ มีลักษณะเป็นท่อสั้นๆ จำนวนมาก เป็น ทางผ่านของตัวอสุจิที่จะเข้าไปพักอยู่ในหลอดเก็บตัวอสุจิ


retina
เรตินา : เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มี ความไว้ต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริวเณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ


rhizoid
ไรซอยด์ : อวัยวะของพืชและโปรติสต์บางชนิดที่มีลักษณะเป็นหน้าที่คล้ายราก แต่ไม่มีท่อลำเลียง


rib
ซี่โครง : กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับ กระดูกอก


riboflavin
ไรโบเฟลวิน : วิตะมิน B2 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาป สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตะมินนี้ จะ ทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน


ribonucleic acid (RNA)
กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอนเอ) : กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่ สังเคราะห์โปรตีนในโปรโตปลาสซึม RNA มี 3 ชนิดคือ tRNA mRNA และ rRNA


ribose
ไรโบส : น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA


ribosomal RNA (rRNA)
ไรโบโซมอลอาร์เอนเอ : อาร์เอนเอชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของไรโบโซม


ribosome
ไรโบโซม : ออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยอยู่ในไซโตปลาสซึม หรือเกาะอยู่ กับร่างแหเอนโดปลาสซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน


ribulose diphosphate
ไรบูโลสไดฟอสเฟต : น้ำตาลไรโบสที่มีหมู่ฟอสเฟต 2 หมู่อยู่ในโมเลกุล


rod cell
เซลรูปแท่ง : เซลประสาทในชั้นเรตินามีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่ในการบอกความแตก ต่างของปริมาณของแสงสว่าง


root pressure
ความดันราก : ความดันในรากพืชที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ลำต้น