พจนานุกรมคำศัพท์

oil

น้ำมัน : เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิห้องเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์


olfactory cell
เซลรับกลิ่น : เซลภายในเยื่อบุจมูกที่ทำหน้าที่รับกลิ่น แล้วส่งผ่านเส้นประสาทรับกลิ่น ไปยังสมอง


omnivore
ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ : สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืช และสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น


oocyte
โอโอไซด์ : เซลซึ่งเจริญมาจากโอโอโกเนียมในระยะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซล ไข่ โอโอไซต์มี 2 ระยะคือ โอโอไซต์ระยะแรก และโอโอไซด์ระยะที่ 2


oogenesis
กระบวนการสร้างไข่ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในรังไข่ของสัตว์เพื่อสร้างเซลไข่ ซึ่งเป็นเซลสืบพันธุ์เพศเมีย


oogonium
โอโอโกเนียม : เซลภายในรังไข่ของสัตว์ เป็นเซลที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอโอไซด์


open circulatory system
ระบบหมุนเวียนแบบวงจรเปิด : ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่เลือดไม่ได้ ไหลวนเวียนอยู่เฉพาะในเส้นเลือดเท่านั้น แต่จะไหลเวียนอยู่ระหว่างเส้นเลือดและโพรง เนื้อเยื่อภายในลำตัว เช่น แมลงต่าง ๆ


optic lobe
ออปติกโลบ : ส่วนหนึ่งของสมองส่วนกลาง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ของการมองเห็น มีเส้น ประสาทรับความรู้สึกจากนัยน์ตามายังสมองส่วนนี้


optic nerve
ประสาทตา : เส้นประสาที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตา ไปสู่ออปติกโลบ


order
ออร์เดอร์ : ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ)


organ
อวัยวะ : ส่วนหนึ่งของร่างกายของส่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะ อย่าง เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น


organelle
ออร์แกเนล : โครงสร้างภายในเซลซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น ไมโตคอนเดรีย ไรโบโซมซิเลีย เป็นต้น


ovary
รังไข่ : อวัยวะสร้างเซลสืบพันธุ์เพศเมีย รังไข่ของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ ทำหน้าที่สร้างเซลสืบพันธุ์และฮอร์โมน ส่วนรังไข่ของพืชดอก มีโอวูลอยู่ภายใน เมื่อเจริญ เติบโตต่อไปรับไข่จะกลายเป็นผล


ovulation
การตกไข่ : กระบวนการที่ไข่ซึ่งเจริญเติบที่เคลื่อนออกมาจากรังไข่เพื่อเตรียมรับการ ผสมจากตัวอสุจิ


ovule
โอวูล : โครงสร้างภายในรังไข่ของพืชดอกเป็นที่กำเนิดของเซลไข่ เมือ่เซลไข่ได้
oxidation reaction
เป็นปฏิกิริยาที่อิออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น