เกิด ในปี ค.ศ. 1564  ที่เมืองปิซาในขณะที่เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเมืองปิซ่าบิดาของเขา ขอร้องให้เขาเรียนวิชาแพทย์ แต่เขาก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร ์และนักคณิตศาสตร์ ดังนั้นเขาจึงสนใจศึกษาวิชาคณิตศาสตร์จนกลายเป็นนักคณิตศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงไปอีกคน
ในปี ค.ศ. 1585 เขาได้พิมพ์ผลงานเรื่องตาชั่งที่เรียกว่า Hydrostatic Balance และเรื่องจุดศูนย์ถ่วงของของ แข็ง (Center of Gravity of Solid)
ปี ค.ศ.1589 เขาสร้างเครื่องมือวัดการเต้นของชีพจรโดยอาศัยหลักการแกว่งของลูกตุ้มที่เขาค้นพบว่าลูกตุ้มจะใช้เวลาใน การแกว่งเท่ากันไม่ว่าเชือกที่แขวนลูกตุ้มจะสั้นหรือยาว
เมื่อเขาจบการศึกษาก็ทำงานเป็นศาสตราจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยปิซ่าและในระหว่างที่เขาได้เป็นศาสตราจารย์อยู่ใน
มหาวิทยาลัยปิซ่าและเขาได้ทำการทดลองเพื่อคัดค้านทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่าวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยจะตกถึงพื้นได้ช้ากว่าวัตถุที่
มีน้ำหนักมากซึ่งประสบผลสำเร็จนั่นคือเขาสามารถทำให้ ประชาชนทุกคนเห็นว่าวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน
              
ต่อมาเขาได้ค้นพบอีกว่าขณะที่วัตถุตกสู่พื้นนั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นทุกวินาทีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มการทดลองใหม่ๆ ต่อไป และพบว่าวิถีกระสุนของปืนใหญ่เคลื่อนที่เป็น เส้นโค้งจึงนับได้ว่ากาลิเลโอ เป็นบิดาแห่งวิชากลศาสตร์
              
ในปี ค.ศ. 1609 ขณะที่เขาทำงานอยู่ที่เมืองเวนิส เขาได้ข่าวมาว่ามีผู้สร้างกล้องที่ประกอบด้วยเลนซ์ชิ้นประกอบกัน และเมื่อ ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกล จะทำให้เห็นภาพเสมือนกับว่าวัตถุนั้น อยู่ใกล้เขา จึงเกิดความคิดในการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้น และได้ ศึกษาค้นคว้าจนเป็นผลสำเร็จ จึงได้มีกล้องโทรทรรศน์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1615 ต่อมาในปี 1636 เขาได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับการค้นคว้าทดลองทางกลศาสตร์ขึ้นจำหน่าย ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนส่วนมาก ในบั้นปลายของชีวิต เขาถ่ายทอดวิชา ความรู้ให้กับเทอร์ริเซลลีและวิเวียนนิ
              
เขาเสียชีวิต ในปี ค.ศ. 1642 ที่เมืองปิซาประเทศอิตาลี
จ.ส.อ.ประพันธ์ สุจันทร์ และสำนักบริการคอมพิวเตอร์