การหาพลังงาน

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน  ผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ของลูกกลมโลหะ ณ ตำแหน่งบนสุดจะมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ของลูกกลมโลหะ ณ ตำแหน่งล่างสุดของราง  ดังสมการ

EPL  +  EKL   =   EPH +  EKH

  เมื่อ EPL    =  พลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งล่างสุด

EKL    =  พลังงานจลน์ ณ ตำแหน่งล่างสุด
EPH   =  พลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งบนสุด
EKH   =  พลังงานจลน์ ณ ตำแหน่งบนสุด

หากตำแหน่งล่างสุดของรางเป็นจุดอ้างอิง   พลังงานศักย์ ณ ตำแหน่งนี้จะมีค่าเป็นศูนย์  (EPL = 0) ตำแหน่งล่างสุดของรางกับตำแหน่งบนสุดของรางอยู่ห่างกัน  2r และที่ตำแหน่งบนสุดของราง ลูกกลมโลหะจะมีความเร็วดังสมการที่  ) จะได้ว่า

EPH         =         2r mg            และ          EKH         =        r mg

ดังนั้น                                                                                             EKL           =          2r mg   + r mg
                                                                                                                              =       rmg