เกม (4)

ใช้กระดาษแข็งสีซึ่งสองหน้ามีสีต่างกันหรือ ระบายสี หรือแรเงาให้ต่างกัน ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3x3 ตารางหน่วย ตีตารางแล้วเจาะชิ้นกลางออกดังรูป จะได้แผ่นกระดาษที่มีพื้นที่ 8 ตารางหน่วย

ลอง พับกระดาษตามรอยเส้นตารางให้เป็นลูกบาศก์ที่มีทุกหน้าเป็นสีเดียวกัน
ความรู้หรือความคิดรวบยอด/หลักการที่ควรทบทวนหรือสรุป ได้แก่
(1)-(4) เหมือนในเกม (3)
 
(5) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากผลคูณของความกว้างกับความยาว
(6) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หาได้จากผลคูณของความยาวของด้านสองด้าน
(7) รูปทรงเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตต่างกัน รูปทรงเรขาคณิตมีความหนา รูปเรขาคณิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปทรง
(8) รูปทรงที่มีหน้าทั้งหกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เรียกว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
(9) ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์
(10) ลูกบาศก์หน่วย เป็นหน่วยในการจัดปริมาตรหรือความจุปริมาตรหรือความจุ 1 ลูกบาศก์หน่วยคือ ปริมาตรหรือความจุของลูกบาศก์ทีมีความ กว้าง ความยาว ความสูง 1 หน่วย
(11) ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร เป็นหน่วยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้บอกปริมาตรหรือความจุ
(12) 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(13) ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากผลคูณของความยาว ความกว้าง และความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้น