เกม (3)

ลากเส้น 9 เส้น
ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด 14 รูป (นับรูปซ้อน)
 
ลากเส้น 10 เส้น
ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด 18 รูป (นับรูปซ้อน)
ลองลากเส้นให้น้อยที่สุด ให้ได้จำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากที่สุด
 
ความรู้หรือความคิดรวมยอด/หลักการที่ควรทบทวนหรือสรุป ได้แก่

(1) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(2) พื้นที่ 1 ตารางหน่วย เป็นพื้นที่ซึ่งเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย
(3) การหาพื้นที่ของรูปวิธีหนึ่ง ทำได้โดยการนับจำนวนตารางหน่วยที่ปิดรูปนั้นพอดี
(4) หน่วยในการวัดพื้นที่ คือตารางหน่วย เช่น ตารางเซนติเมตร ตารางเมตร