เกมน่าลอง


เกม (1)

ถ้าจะสร้างรูปใหม่ 1 รูปให้เหมือนรูปเดิมแต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยใช้รูปเดิม 4 รูป จะทำอย่างไร

เฉลย


เกม (2)

นำกระดาษแผ่นหนึ่งมาแบ่งเป็น 8 ช่องเท่า ๆ กัน เขียนตัวเลข 1 ถึง 8 ดังนี้

1 8 7 4
2 3 6 5

จะมีวิธีพับกระดาษแผ่นนี้อย่างไรให้ตัวเลขทั้ง8 เรียงซ้อนทับกันตามลำดับ


เกม (3)

เติมตัวเลข 1 - 9 ลงในวงกลม โดยไม่ใช้ตัวเลขซ้ำ และให้ผลรวมของสามจำนวนในแต่ละแนวเท่ากับ 18

เกม (1) เกม (2) เกม (3)


เฉลยเกม (1)


ที่มา: วารสาร สสวท.