กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

นิวตันได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ และได้เสนอกฎการเคลื่อนที่สามข้อ กฎการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อได้นำเสนออยู่ในหนังสือ Principia

กฎข้อที่ 1. วัตถุใด ๆ จะอยู่กับที่ ก็จะอยู่กับที่จนกว่าจะมีแรงมากระทำ จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่และถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ก็จะเคลื่อนที่ต่อไป จนกว่าจะมีแรงมากระทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศ หรือเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
กฎข้อมี่ 2. ถ้ามีแรงจากภายนอกมากระทำต่อวัตถุ  จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่และจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น 
กฎข้อที่ 3. เมื่อมีแรงกระทำจะมีแรงต่อต้านการกระทำที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงข้าม

กฎการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อของนิวตันเป็นความรู้ที่มีผลต่อวิชาการในเวลาต่อมาอย่างยิ่ง


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์