แคลคูลัส

วิชาการแคลคูลัส (Calculus) เป็นคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์มากมายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ หรือคำนวณกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างดี พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่จึงขึ้นกับวิชาแคลคูลัสอย่างมาก

             นิวตันสนใจในเรื่องคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้เป็นที่มาของแคลคูลัส ในเรื่องของอินทิกรัลและดิฟเฟอเรนเชียล

             ตัวอย่างของการอินทิกรัล   เพื่อใช้ในการหาพื้นที่ใต้กราฟ

การหาพื้นที่ใต้กราฟ

  ถ้าให้มีการแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ เราสามารถคำนวณพื้นที่ใต้กราฟได้ 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์