การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน

มื่อไอน์สไตน์ได้ทำการทดลอง  โดยให้ละอองเกสรดอกไม้ที่มีขนาดเล็กลอยน้ำ โดยอยู่ที่ผิวน้ำ เมื่อส่องกล้องจุลทัศน์ดู ปรากฏว่ามีการเคลื่อนที่ของละอองเกสรดอกไม้ ลักษณะการเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้นี้  เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian)

             การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน คือ การเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนเมื่อมองฝุ่นละอองที่เห็นลอยอยู่ในอากาศเมื่อยามมีแสงตัดผ่าน  การเคลื่อนที่ของเกสรโดยการกระแทกจากโมเลกูลของของเหลวเช่นน้ำมีลักษณะทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่   เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า วัตถุต่าง ๆ ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ที่เรียกว่าโมเลกุล


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์