ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

ากการศึกษาหนังสือที่มีมาก่อนบอกไว้ว่า แสงมีลักษณะเหมือนคลื่น  แสงไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลอกหรือ

การเคลื่อนที่ของแสง              เมื่อแสงเป็นอนุภาค อนุภาคของแสงเรียกว่าโฟตอน เมื่อแสงตกกระทบอะตอม และอิเล็กตรอน จะทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ต่าง ๆ

              การรับพลังงานจากโฟตอนนี้ทำให้อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนระดับพลังงาน  หรือขาดภาวะสมดุลย์ เพราะปกติพลังงานในส่วนของอิเล็กตรอนจะมีภาวะสมดุลย์   การเปลี่ยนแปลงสภาวะสมดุลย์  ทำให้เกิดการรับหรือคายพลังงานส่วนเกินออกมา

    โดยสรุป
    1. แสงประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ เรียกว่าโฟตอน
    2. โลหะแต่ละชนิดมีพลังยึดเหนี่ยว เพื่อดึงอิเล็กตรอนไว้ และหากให้โฟตอนตกกระทบ ด้วยค่าปริมาณพลังงานพอเหมาะจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะได้


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์