ทุกขณะเวลาบนพื้นโลกไม่เท่ากัน

วงกลมเวลา            ลกมีสัญฐานกลม การเห็นดวงอาทิตย์ในตำแหน่งบนพื้นโลกต่าง ๆ กันจึงต่างกัน แต่ระบบเวลาเราใช้ระบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ดังนั้นจึงแบ่งสัดส่วนบนพื้นโลกเป็นเส้นรุ้ง (Latitude) และ เส้นแวง (longtitude)

            ในทรงกลมท้องฟ้า ถ้าขยายเส้นแนวตั้งออกมา แต่มองการแบ่งใหม่โดยแบ่งเป็น 24 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมง  ดังนั้น 1 ชั่วโมงจึงเท่ากับ 15 องศา

            เส้นที่แบ่งเป็นวงกลมนี้ เรียกว่า วงกลมเวลา (hour circle)  โดยเส้นที่ผ่านจุดอิควิน็อกให้เป็นเส้น 0h (0 ชั่วโมง) และวนไปทางทิศตะวันออก 1h  2h ไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึง 23h

            ดังนั้น ณ ขณะหนึ่งขณะใด  ถ้าอยู่ต่างที่กันบนพื้นโลกจะได้เวลาที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่อยู่

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์