มัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติ

1. การแจกแจงความถี่

    • ความถี่สะสม (relative  frequency) ของอันตรภาคชั้นใด  คือ  อัตราส่วนระหว่างความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ทั้งหมด
    • ความถี่สะสมสัมพัทธ์ (relative  cumulative frequency) ของอันตรภาคชั้นใด  คือ  อัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด
แบบฝึกหัด  

2. ทฤษฎีของผลบวก

ถ้า c ,   d   เป็นค่าคงตัว
   
   
   
   
   

3. ค่ากลางของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล คือ ค่าสถิติหรือตัวเลขตัวหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์   ค่าที่ได้นั้นเราถือเป็นตัวแทนของข้อมูล  และทำให้รู้สึกว่าค่ากลางของข้อมูลเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลาง ๆ ของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล มีหลายชนิด ได้แก่

แบบฝึกหัด
จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ของข้อมูลในข้อต่อไปนี้

1.    2, 4, 7, 8, 9
2.    6, 8, 7, 5, 3, 7

ที่มา: รวิวรรณ พัวศรีไพบูลย์ :     หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2