ปฏิทินสากล

รูปปฎิทิน            ปฏิทินสากลยึดหลักการตามหลักของระบบสุริยะเพื่อให้ฤดูกาลคงที่  การสร้างปฏิทินสากลที่เป็นมาตรฐานนี้ใช้หลักการของปฏิทินที่เรียกว่ากรีกอเรียน (Gregorian)  และนำมาใช้กันในการนับวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

            หลักการของปฏิทินสากลได้กำหนดให้หนึ่งปีมี 12 เดือน และมีจำนวนวันเท่ากับ 365 วัน ยกเว้นบางปีเป็นปีอธิกสุรทิน (leap year)  จึงให้ปีนั้นมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์อีกหนึ่งวัน

            การแบ่งเดือนตามหลักการของปฏิทินกรีกอเรียน

เดือนที่ ชื่อเดือน จำนวนวัน
1 มกราคม 31
2 กุมภาพันธ์ 28 หรือ 29
3 มีนาคม 31
4 เมษายน 30
5 พฤษภาคม 31
6 มิถุนายน 30
เดือนที่ ชื่อเดือน จำนวนวัน
7กรกฎาคม31
8สิงหาคม31
9กันยายน30
10ตุลาคม31
11พฤศจิกายน30
12ธันวาคม31
และกำหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์