พจน์ทั่วไป (General Term) ของลำดับ

ถ้า a เป็น ลำดับจำกัด พจน์ต่าง ๆ ของ a เขียนแทนได้ด้วย  a1 , a2 , a3 , ... , an
ถ้า a เป็น ลำดับอนันต์ พจน์ต่าง ๆ ของ a เขียนแทนได้ด้วย  a1 , a2 , a3 , ... , an , ...
เรียก  an  ว่า   พจน์ที่ n  หรือ  พจน์ทั่วไป  (general term) ของลำดับ

วันที่
1
2
3
4
วิ่ง...รอบ
3
6
9
12

จากตาราง  ลำดับ  3, 6, 9, 12  มี
พจน์ที่ 1  คือ   a1   =   f(1) = 3   =   3     1
พจน์ที่ 2  คือ   a2   =   f(2) = 6   =   3     2
พจน์ที่ 3  คือ   a3   =   f(3) = 9   =   3     3
พจน์ที่ 4  คือ   a4   = f(4) = 12   =   3     4
ให้ n แทน จำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 4
พจน์ที่ n  คือ   an  =  f(n)  =   3 n

 ลำดับ  3, 6, 9, 12  จึงเขียนให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไป ได้ดังนี้
           ลำดับ   an = 3 n   เมื่อ n = 1, 2, 3, 4
ในทำนองเดียวกัน

 ลำดับ  1, 4, 9, 16, 25, ...  ก็เขียนให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปได้ดังนี้
           ลำดับ  ลำดับ   an = n2   เมื่อ n = 1, 2, 3, 4, 5, ...

การเขียนลำดับให้อยู่ในรูปพจน์ทั่วไป ทำให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก เช่น เมื่อต้องการหาพจน์ที่ 200 ของลำดับ a n = n2 ก็นำ 200 ไปแทนค่า n ในพจน์ทั่วไป จะทราบทันทีว่า a200 = 2002 = 40000


ที่มา : ดร.ไพจิตร สดวกการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา