ตัวอย่างโปรแกรมการหาเลขจำนวนเฉพาะวิธีที่ 1

PROGRAM PRIMELIST1;
VAR
n,q,max:extended;
BEGIN
write(' Max = ? ');
(*  Prompts you for the maximum:  *)
(*  all primes  < max   are printed out  *)
readln(max);
write('2');
n:=3;
WHILE n<=max DO
BEGIN
q:=3;
qdividesn:=false;
(* Initialization for the WHILE loop *)
WHILE (q*q<=n) AND NOT(qdividesn)  DO
 BEGIN
 qdividesn:=(n=q*INT(n/q));
 q:=q+2;
 END;
IF  NOT(qdividesn)  THEN  write(',',n:0:0);
n:=n+2;
END;
END.


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์