สี่เหลี่ยมฟิโบนักชีและก้นหอย

การสร้างอนุกรมฟิโบนักชีโดยใช้รูปภาพสี่เหลี่ยมเพื่อแทนตัวเลข 1,1,2,3,5,8,13,21....... การสร้างเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 หน่วย สองรูป หลังจากนั้น สร้างสี่เหลี่ยมโดยใช้ด้านของรูปสองรูปรวมกัน

รูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นจากด้านต่าง ๆ ประกอบกัน เราเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมฟิโบนักชี

เมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมนี้มาสร้างเป็นส่วนโค้งวงกลมของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปส่วนโค้งประมาณ 1/4 ของวงกลมต่อกัน จะได้รูปก้นหอยฟิโบนักชี (Fibonacci Spiral)

รูปก้นหอยฟิโบนักชี (Fibonacci Spiral)

รูปก้นหอยฟิโบนักชี

รูปก้นหอย

รูปเหลี่ยมที่สร้างขึ้นนี้จะมีสัดส่วนการขยายด้านประมาณ 1.618 เท่า ที่ขยายเพิ่มขึ้นจากเดิม


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์