โทนของตัวโน้ต  

            โทนคือความถี่ของการเปล่งเสียงของwbr>เครื่องwbr>ดนตรีนั้น ๆ ต่อความถี่จึงเป็นค่า พิทช์ (pitch) ซึ่งเกิดจากการสั่นของสายwbr>เครื่องwbr>ดนตรี ค่าความสั่นนี้วัดกันในหน่วย เฮิร์ทซ์ หรือจำนวนรอบต่อวินาที ถ้าให้ความยาวของสายที่ใช้สั่นเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว จะทำให้พิทช์ลดลงมาหนึ่งอ็อกเตฟ  มาตรฐานของพิทช์ที่อยู่ตรงกลางใช้ที่ความถี่ 440 เฮิร์ทซ์  โทนจึงเป็นสิ่งที่ผู้ฟังบอกได้ว่าสูงหรือต่ำ

            สำหรับคีย์บอร์ดเช่นเปียโน มีคีย์ทั้งหมด 88 คีย์  ซึ่งเป็นคีย์สีขาวและดำ รูปแบบของแป้นคีย์จะซ้ำทุก ๆ 12 คีย์ ซึ่งในชุด 12 คีย์นี้มีคีย์ขาว 7 คีย์ และดำ 5 คีย์  คีย์ขาว นี้มีชื่อ A ถึง G ส่วนคีย์ดำมีการเรียกว่า ชาร์ป () และ แฟลต ( ) เราจะใช้ชาร์ปเพื่อเราต้องการเพิ่มสเกล และใช้แฟลตเมื่อต้องการลดสเกลลง เช่น คีย์ระหว่าง F และ G มีคีย์ F ชาร์ป หรือ G แฟลต ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ใช้ บางที่เราจะเห็นคีย์ขาวติดกับสองคีย์ และมีสองที่แตกต่างกัน คือ B และ C     E และ F เราสามารถเรียกชาร์ปและแฟลตได้ ดังตัวอย่างเช่น C แฟลต คือ B และ  B ชาร์ป คือ C

            จากที่กล่าวแล้วว่าตรงกลางของ A คือความถี่ 440 Hz และเพื่อให้สเกลใช้งานได้เท่ากัน เราจึงใช้คณิตศาสตร์ทำการแบ่ง โดยใช้ตัวเลขคงที่ คือ 1.059463 เป็นตัวคูณ

  ชื่อโน้ต   ความถี่ต่ำที่ใช้เป็นฐาน x ค่าคงที่ = ความถี่ที่ได้
A3 La           220.0 Hz
A#3   = 220 x 1.059463 = 233.1 Hz
B3 Ti = 233.1 x 1.059463 = 246.9 Hz
C4 Do = 246.9 x 1.059463 = 261.6 Hz
C#4   = 261.6 x 1.059463 = 277.2 Hz
D4 Re = 277.2 x 1.059463 = 293.7 Hz
D#4   = 293.7 x 1.059463 = 311.1 Hz
E4 Mi = 311.1 x 1.059463 = 329.6 Hz
F4 Fa = 329.6 x 1.059463 = 349.2 Hz
F#4   = 349.2 x 1.059463 = 370.0 Hz
G4 So = 370.0 x 1.059463 = 392.0 Hz
G#4   = 392.0 x 1.059463 = 415.3 Hz
A4 La = 415.3 x 1.059463    =       440.0 Hz

            จากหลักการนี้ ทำให้ค่าสองค่าที่โคกันมีสัดส่วนคงที่

 C#/C  มีค่า 1.0594630

            และความถี่ที่ค่าของอ็อกเตฟกัน

  A4/A3   มีค่า  440/220  =  2/1

            จากที่กล่าวแล้วว่า ถ้าทำให้สายเครื่องดนตรีสั้นลงจะได้ความถี่สูงขึ้น  ดังนั้นในความถี่ที่ต่างอ็อกเตฟกัน จะมีอัตราส่วน 2:1  ซึ่งจะต้องทำให้ความยาวสายเป็นส่วนกลับคือ 1:2

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์