อสมการเชิงเส้น

การแก้ปัญหาอสมการเชิงเส้น มีลักษณะประยุกต์มาจากสมการ เช่น สมการเชิงเส้นมีตัวแปรและความสำคัญอยู่ในรูป

ax + by + c = 0
ถ้า a = 0     b 0 จะได้เส้นตรงที่ขนานกับแกน x และตัดแกน y ที่ ( 0 , - )
ถ้า a 0     b = 0 จะได้เส้นตรงที่ขนานกับแกน y และตัดแกน x ที่ ( - , 0 )
ถ้า a 0     b 0 จะได้เส้นตรงตัดแกน x ที่ ( - ,0) ตัดแกน y ที่ ( 0 , - )

กราฟอสมการสองตัวแปร

ในการใช้งานอสมการ คือ การแทนฟังก์ชั่นในสมการด้านที่มีเครื่องหมาย > < อยู่กลาง โดยหากเป็นอสมการที่มีตัวแปรสองตัวก็จะอยู่ในรูป

ax + by + c < 0 และax + by + c    0
ax + by + c > 0และax + by + c    0
เมื่อ x และ y เป็นตัวแปรลำดับกำลังหนึ่ง ส่วน a , b , c เป็นค่าคงตัว ซึ่ง a    0 หรือ b    0

   กรณีที่ b = 0      กรณีที่ b    0   

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์