<<วิธีการสร้างโมเดลเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์>>
วิธีการหาค่าเฉลี่ย

พิจารณาจากคู่ลำดับใดๆ xn และ yn ที่ได้จากการทดลอง ถ้าความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการ

  y = mx + C  

และถ้าจุด ( xn , yn ) อยู่บนเส้นตรง ดังนั้นความสัมพันธ์จะเป็นไปตามสมการ

  yn - mxn - C = 0  

หากถ้าจุด ( xn , yn ) ไม่อยู่บนเส้นตรงของสมการ สิ่งที่ได้ คือ

  yn - mxn - C = rn  

  เมื่อ rn คือ ส่วนต่างที่เกิดขึ้น เรียกว่า residual  

ค่าของ residual นี้คือ ค่าที่อยู่ในแนวดิ่ง จากจุดที่พล็อตถึงเส้น ดังนั้น ค่านี้จึงเป็นได้ทั้งค่าลบหรือบวก ขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดที่พล็อตกับเส้น โดยถ้าจุดอยู่บนเส้นค่า r จะมีค่าเป็น 0

หรือถ้ามีจุด n จุดเขียนได้เป็น

  y1 - mx1 - C - y2 - mx2 - C + ...+ ym - mxn - C = 0  

เราเขียนสมการใหม่เป็น

  ( y1 + y2 + ...+yn ) - m( x1 + x2 + ...+ xn ) - nC = 0  
หรือ
  ( ผลบวกของค่า y ) - m( ผลบวกของค่า x ) - nC = 0  

จากสมการนี้ทำให้เราหาค่า m และ C ไม่ได้เพราะมีตัวแปรไม่ทราบค่าในหนึ่งสมการสองตัวแปร เราจึงทำได้ด้วยการแบ่งข้อมูลกราฟเส้นตรงนี้ออกเป็นสองชุด เพื่อจะได้สองสมการ ดังตัวอย่าง

กลุ่มที่ 1
xy
05.0
14.4
23.6
33.2
กลุ่มที่ 2
xy
41.8
51.6
61.1
70.1
616.2
224.6

ดังนั้นจึงนำมาเขียนสมการ เป็นสองสมการได้

  16.2 - 6m - 4C = 0     4.6 - 22m - 4C = 0 

สิ่งที่ได้ คือ   m = -0.725 
  c = 5.14 

เมื่อเขียนเป็นสมการ   y = 0.725x + 5.14 

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์