ฮิสโตแกรม

ลองดูตัวอย่างของข้อมูลชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นคะแนนสอบคัดเลือกของนักเรียน 25 คน โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้ที่สอบได้คะแนน ดังต่อไปนี้

คนที่คะแนน คนที่คะแนน คนที่คะแนน คนที่คะแนน คนที่คะแนน
123 618 1167 1634 2139
257 725 1239 1794 2217
366 820 1334 1849 23162
4100 946 1426 1974 2455
551 1019 1536 20199 2514

เมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาแจกแจงทางความถี่ผลที่ได้

ระดับขั้น ความถี่
0  ถึงน้อยกว่า  25 6
25  ถึงน้อยกว่า  509
50  ถึงน้อยกว่า  756
75  ถึงน้อยกว่า 100 1
100  ถึงน้อยกว่า  1251
125  ถึงน้อยกว่า  1500
150  ถึงน้อยกว่า  1751
175  ถึงน้อยกว่า  2001

เมื่อนำมาเขียนกราฟแบบฮิสโตแกรมได้ดังรูป

กราฟฮิสโตแรม แสดงลักษณะการแจกแจงทางความถี่ เพื่อบอกคุณลักษณะของข้อมูล

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์