การประยุกต์ใช้กราฟในชีวิตประจำวัน

ปัญหาการแบ่งของเหลวจากถังตวง

มีถังตวงน้ำขนาด 8 ลิตรหนึ่งถัง ที่มีน้ำอยู่เต็ม 8 ลิตร หากมีถังตวงอีกสองถัง ถังหนึ่งมีความจุด 5 ลิตร อีกถังหนึ่งมี ความจุ 3 ลิตร ถัง 5 ลิตรและ 3 ลิตรเป็นถังที่ว่างเปล่า จะมีวิธีการแบ่งน้ำในถังขนาด 8 ลิตร ออกเป็นน้ำขนาด 8 ลิตร เป็นสองส่วน ส่วนละ 4 ลิตรเท่ากันได้อย่างไร (ให้ใช้ถังที่ว่างเปล่าช่วยแบ่ง)

การแก้ปัญหา


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์