อัลกอริทึมของยูคลิด สำหรับการหา ห.ร.ม.

          ยูคลิด เป็นนักคณิตศาสตร์สมัย 2 พันกว่าปีที่แล้ว ยูคลิดได้ให้วิธีการหา ห.ร.ม. จึงจัดว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และยอมรับกันมาจนปัจจุบัน

การหา ห.ร.ม. โดยวิธีการหากำลังของเลขจำนวนเฉพาะ ดังที่กล่างมาแล้วเป็นวิธีที่ยาก ยูคลิดได้ให้หลักการเป็นทฤษฎีง่าย ๆ ว่า

 

 
 

"ตัวหารร่วมมากที่สุดของ a และ b ก็จะเป็นตัวหารร่วมมากที่สุดของ a + kb และ b
เมื่อ k เป็นเลขจำนวนเต็มใด ๆ"


 


ดังนั้นหากคิดในทางกลับกัน ตัวหารร่วมมากสุดของ kb + a และ b ก็จะเป็นตัวหารร่วมมากของ a และ b ด้วย

          ตัวอย่าง
                              1.        จากตัวเลข   8    12
                                                       (8, 12)            12 = 8 x 1 + 4
                                                       (8, 4)              8 = 4 x 2
                                                        4    คือตัวหารร่วมมากที่สุดของ 8 กับ 12

                              2.        ตัวเลข   330, 140
                                                   (330, 140)           330 = 140 x 2 + 50
                                                   (140, 50)             140 = 50 x 2 + 40
                                                   (50,40)                50 = 40 x 1 + 10
                                                   (40,10)                40 = 10 x
                                                   10    เป็นตัวหารร่วมมากที่สุดของ 340, 140

        จากหลักการของยูคลิดสรุปได้ว่า .....ตัวหารร่วมมากของ 40, 10 ก็จะเป็นตัวหารร่วมมากของ 50, 40 ด้วย และไล่เรียงขึ้นไปถึง 330, 140 นั่นเอง

ตัวอย่างโปรแกรมด้วยปาสคาลหา ห.ร.ม. ด้วยอัลกอริทึมของยูคลิด

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์