มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 
   ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

   1.  sin A . cosec A = 1

 2.  cos A . sec A = 1

 3.  tan A . cot A = 1

tan A + cot A

 6.  sin2 A  +  cos2 A = 1

 7.  sec2 A  -  tan2 A = 1

 8.  cosec2 A  -  cot2 A = 1
   มุม  
หน่วยองศา
1 องศา      60' (ลิปดา)
1 ลิปดา      60" (ฟิลิปดา)
หน่วยเรเดียน
เครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

ข้อสังเกต
 1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                   จะได้   co-function
 2. ฟังก์ชัน    180o   +   A       ,   n . 360o   +   A       ,  -A      จะได้ฟังก์ชันเดิม

  90o - A 90o + A 180o - A 180o + A 270o - A 270o + A 360o - A 360o + A - A
sin
cos
tan
cot
sec
csc
cos A
sin A
cot A
tan A
csc A
sec A
cos A
- sin A
- cot A
- tan A
- csc A
sec A
sin A
- cos A
- tan A
- cot A
- sec A
csc A
- sin A
- cos A
tan A
cot A
- sec A
- csc A
- cos A
- sin A
cot A
tan A
- csc A
- sec A
-cos A
sin A
- cot A
- tan A
csc A
- sec A
- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A
sin A
cos A
tan A
cot A
sec A
csc A
- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A
แบบฝึกหัด ที่มา: อภิญญา สุขะกูล  :     หมวดคณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีวิทยา 2