<<ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์>>
เหตุการณ์

คำว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น ทั้งนี้เพราะความน่าจะเป็นคือเหตุการณ์ที่สนใจกับเหตุการณ์ทั้งหมด โดยปกติหากนำเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดมารวมกันอย่างต้องเท่ากับ 1 เช่น ลูกเต๋ามี 6 หน้า ถ้านำความน่าจะเป็นของการปรากฎหน้าลูกเต๋า จากหน้า 1 ถึง 6 รวมกันอย่างเท่ากับ 1

ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 1 คือ 1/6
ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 2 คือ 1/6
ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 3 คือ 1/6
ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 4 คือ 1/6
ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 5 คือ 1/6
ความน่าจะเป็นของการออกหน้า 6 คือ 1/6
รวมกันทั้งหมด 1.0

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งคือ จากการสำรวจนิสิตที่จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจมีงานทำ โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

ประเภทงานที่ทำ ความน่าจะเป็น
บัญชี 0.5
ประกันภัย0.05
ธนาคาร0.05
ธุรกิจการเงินอื่น0.1
อาจารย์มหาวิทยาลัย0.05
งานสอน0.1
อื่น ๆ 0.15
รวม1.00

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์