<<ตัวแทนสุ่ม>>
ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (discrete variable)

เป็นตัวแปรที่มีค่าได้เป็นค่าที่เฉพาะเจาะจง เช่น สีของลูกบอลอาจมีสีได้เพียง 5 สี คือ ขาว ดำ แดง น้ำเงิน และเหลือง หรือในกรณีเราโยนเหรียญ ค่าที่เกิดขึ้นคือ มีหัวกับก้อย ค่าของลูกเต๋ามีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6

ข้อมูลที่เราเก็บมาจากตัวแทนของประชากร มีลักษณะที่ใช้แทนประชากร เราอาจนำข้อมูลของตัวแทนมาวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะสมบัติ ซึ่งผลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะสมบัติ ซึ่งผลที่ได้จะนำมาใช้เหมือนเป็นตัวแทนของประชากร ดังนั้นเราจะต้องศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ซึ่งมีความกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์