<<ตัวแทนสุ่ม>>
ตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variable)

เป็นตัวแปรที่มีค่าได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้าวัดส่วนสูงของนักเรียน ส่วนสูงของนักเรียนในตัวแปรที่ต้องการอาจมีค่า 160.1 โดยตัวเลขอาจมีจุดทศนิยมเป็น เลขจำนวนจริง ซึ่งค่าที่ได้ความต่อเนื่อง จะเป็นเท่าไรก็ได้ในขอบเขต เช่น ถ้าความสูงของเด็กนักเรียนในชั้นมัธยมปีที่ 1 มีค่าตั่งแต่ 125 - 170 เซนติเมตร

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์