การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Tendency)

วิชาสถิติเป็นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนประชากร จากตัวอย่างที่ว่า ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นมัธยมปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 162 เซนติเมตร ในกรณีเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่านักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ทุกคนสูง 192 เซนติเมตรหมด แต่บางคนอาจจะสูงกว่า  บางคนอาจจะเตี้ยกว่า

ในการศึกษาลักษณะสมบัติสิ่งต่างๆ  เราจึงต้องใช้ค่าที่ได้จากการสังเกต เช่น ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 80.5 ถัง เช่นเดียวกับ การกล่าวเช่นนี้  เป็นเพียงการบอกลักษณะสมบัติของข้าวโดยรวมไม่ใช่ทุกกรณี บางแปลงที่ชาวนาดูแลดี ก็จะได้มากกว่า 80.5 ถังก็ได้

การบอกด้วยค่าเฉลี่ย (mean) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะเข้าใจง่ายและรู้กันโดยทั่วไป      ค่าเฉลี่ยจึงหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithematic mean) ซึ่งคำนวณจากการรวมค่าของตัวแปรทั้งหมด    หารด้วยจำนวนตัวแปรที่นำเอามาคิด

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ค่าความแตกต่างของตัวแปรกับค่าเฉลี่ยมีค่าหนึ่ง คือ (  Xi) ผลรวมของค่าความแตกต่างนี้ (   Xi) จะมีค่าเท่ากับ 0

ครั้งที่ทอย
เลขหน้าที่ออก
(   Xi


-1 
-2 
+2 

+1 
(   Xi - 
0

นอกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วยังมีการวัดแวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางแบบอื่น เช่น  median    mode

 


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์