กราฟแท่ง

กราฟแท่งแสดงถึงสภาพการเปรียบเทียบให้เห็นว่า แต่ละแท่งมีความสูงแตกต่างกันอย่างไร เช่นเปรียบเทียบยอดการขายของแต่ละเดือนของบริษัทหนึ่งซึ่งมีข้อมูลดังนี้

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  ยอดขาย (ล้าน)   4.8 3.4 5.2 5.5 6.1 5.8 5.4 6.2 5.5 5.6 6.0 7.5
  ต้นทุนขาย (ส้าน)   3.6 3.3 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 3.9 4.1 4.5 4.7 4.9
กำไรขั้นต้น (ล้าน) 1.2 0.1 1.5 1.7 2.1 1.7 1.1 2.3 1.4 1.1 1.3 2.6

เมื่อนำมาทำการเขียนกราฟ รูปแบบของการนำเสนอเป็นกราฟแท่งทำได้หลายแบบ ดังนี้


กราฟแท่ง

กราฟแท่งซ้อน

กราฟแท่ง 3 มิติ

กราฟแท่งซ้อน 3 มิติ

กราฟแท่งจึงมีลักษณะของการเปรียบเทียบโดยแกน X เป็นแกนที่แสดงกลุ่มของข้อมูลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลข แต่จะเป็นชื่อข้อมูลเช่นเดียวหรือสินค้าแต่ละชนิด


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์