ทฤษฎีบทพีธากอรัส

            ทฤษฎีบทของพีธากอรัสในเรื่อง ความสัมพันธ์ของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  พีธากอรัสมีวิธีการพิสูจน์ โดยใช้หลักการของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสองรูปที่อยู่บนระนาบ ดังแสดง


พื้นที่ = c2

พื้นที่ = ab/2

พื้นที่ = (a + b)(a + b)

นั่นคือ พื้นที่รูปที่  + 4 (พื้นที่รูปที่ )= พื้นที่รูปที่ 
c2 + 4 (ab/2) = (a + b)2
c2+2ab=a2 + 2ab + b2
c2=a2 + b2