โครงการย่อย : พืช | สัตว์ | สิ่งแวดล้อม | วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา : ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ห้องปฎิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ | ธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช | ธนาคารพืชพรรณ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | การผลิตแก๊สชีวภาพ | โครงการบำบัดน้ำเสีย | โครงการหวาย [มีต่อ...]