โครงการย่อย : พืช | สัตว์ | สิ่งแวดล้อม | วิจัยและพัฒนา

พืช : นาข้าวทดลอง | โรงสีข้าวตัวอย่าง | แปลงหญ้าทดลอง | โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์