พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ
เยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ