ตัวอย่างภาพโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ
ป่าไม้สาธิต
โครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน
โครงการบำบัดน้ำเสีย
การผลิตแก๊สชีวภาพ
สาหร่ายเกลียวทอง
นาข้าวทดลอง
โรงหล่อเทียนหลวง