ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ