โครงการย่อย : พืช | สัตว์ | สิ่งแวดล้อม | วิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม : โรงอาหารปลา | สาหร่ายเกลียวทอง | บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ | โครงการปลูกพืชปราศจากดิน | โรงเห็ด | ป่าไม้สาธิต | โรงบดแกลบ | เชื้อเพลิงเขียว