น้ำตาล

น้ำตาลเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากน้ำตาล มะพร้าว อ้อย ถ้าเป็นความหมายเฉพาะอย่าง และทำด้วยอะไร ก็เติมคำนั้นๆ ลงไป เช่น ทำจากตาลเรียกว่าน้ำตาลโตนด ทำจากมะพร้าวเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าว ทำจากอ้อยแต่ยังไม่ได้ทำเป็นน้ำตาลทรายเรียกว่าน้ำตาลทรายดิบ ทำเป็นเม็ดๆ เหมือนทรายเรียกว่าน้ำตาลทราย ทำเป็นก้อนแข็งเหมือนกรวดเรียกว่าน้ำตาลกรวด หลอมเป็นปึกเรียกว่าน้ำตาลปึก เป็นต้น

ที่มา: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๔๒