ฟรุกโตส

ฟรุกโตสหรือฟรักโทส เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ ๑๐๒ ํc มีปรากฏในผลไม้สุก ที่มีรสหวาน น้ำผึ้ง น้ำตาลของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย, เลวูโลส ก็เรียกว่า ฟรุกโตส (fructose)