โรงกระดาษสาสวนจิตรลดา
ห้องประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

เริ่มโครงการ
พุทธศักราช ๒๕๓๖

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการดัดแปลงผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากรูปแบบเดียวกัน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ กันตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดัดแปลง การประดิษฐ์ การประกอบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาให้กลุ่มแม่บ้าน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในด้านหัตถกรรม และอุตสาหกรรม
เพื่อใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษสา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จนครบวงจร
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อต้องการอนุรักษ์ศิลปความเป็นไทย จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษสา

ประวัติความเป็นมา

ทรงได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ให้ผลิตกระดาษที่มีลวดลายตามธรรมชาติ โดยใช้ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น เฟื่องฟ้า เข็ม ทรงบาดาล ฯลฯ มาประดับลวดลายต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้ทำการทดลองวิจัยแล้ว ปรากฎว่า เป็นที่นิยมชื่นชอบของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่งออก เช่น โคมไฟ กรอบรูป หมวก การ์ด เป็นต้น

ในด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ได้รับคำปรึกษาแนะนำจาก คุณมนูญ จันทรประสิทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอาจารย์ดรุณี เทียนเกษม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรในการประดิษฐ์ และประกอบดอกไม้ โดยทางโครงการส่วนพระองค์ ได้จัดให้มีการแปรรูป และประดิษฐ์ดอกไม้ ประดิษฐ์ของชำร่วย และของที่ระลึก จากกระดาษสาออกจำหน่าย

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางโรงกระดาษสาโครงการฯ สวนจิตรลดา ได้ร่วมกับวิทยาลัยในวังชาย และกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปิดหลักสูตรสอน วิชาชีพฝีมืองานกระดาษสา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยในวังชาย