โรงงานกระดาษสา

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ สวนจิตรลดาได้นำกระดาษสามาผลิตดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ และได้เผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้าน นิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และใช้เศษวัสดุจากกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปความเป็นไทย