โรงอาหารปลา

      เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๙ งานวิจัยและพัฒนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ทำการศึกษาความ เป็นไปได้ในการนำน้ำกากมูลหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแก๊สชีวภาพ มาใช้เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ในการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โดยการเติมธาตุอาหารบางชนิดลงไป จากนั้นนำสาหร่ายเกลียวทอง ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารปลา เพราะมีโปรตีนสูงมากถึง ๖๕-๗๐ เปอร์เซนต์
      สาหร่ายเกลียวทองมีผล ทำให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มสีสันของปลาให้สดสวยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปลาคาร์ปที่นิยมเลี้ยงกัน