โครงการเห็ด

       หน่วยงานและพัฒนา ได้เริ่มโครงการเพาะเห็ดเมื่อ ปีพ.ศ.๒๕๓๑ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพาะเห็ด และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ด การดำเนินงานทางหน่วยงานรับการสนับสนุน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟาร์มเห็ดอรัญญิก เป็นต้น
        การเพาะเลี้ยงเห็ดในสมัยเริ่มต้น จะมีการเพาะเห็ดฟางอุตสาหกรรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ แต่ปัจจุบันมีผู้ต้องการบริโภคเห็ดหลินจือเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางหน่วยงาน ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเห็ดหลินจือเพียงอย่างเดียว