น้ำผึ้ง

คุณสมบัติทางเคมีของน้ำผึ้ง
ตารางแสดงองค์ประกอบพื้นฐานของน้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

ปริมาณไวตามินในน้ำผึ้ง (มก./กก.)


ที่มา: หลักการเลี้ยงและขยายพันธ์ผึ้งในประเทศไทย
โดย สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, ยงยุทธ ไวคกุล และแสนนัด หงษ์ทรงเกียรติ
จัดพิมพ์โดย: สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์