ปุ๋ย
หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อให้มันปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับ อย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดี และให้ผลิตผลสูงขึ้น ปุ๋ยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือปุ๋ยเคมี