ดินพรุ

ดินพรุจัดอยู่ในประเภท ดินอินทรีย์ (Organic Soil) ใน Order Histosols ซึ่งมีความหมายดังนี้
ดินพรุ ตามระบบอนุกรมวิธานทางปฐพีวิทยา หมายถึง ดินที่มีอินทรียวัตถุสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจนเป็นชั้นหนา มีความหนาอย่างน้อยตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำที่ท่วมขังพื้นพรุอยู่เป็นน้ำจืด (Freshwater) มีสภาพความเป็นกรดระหว่าง ๔.๕ ถึง ๖.๐ อินทรียวัตถุที่ทับถมกันเป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นดินอินทรีย์นั้นมีสภาพเป็น "อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon)" ป่าไม้ที่ประกอบไปด้วย ดินพรุ เรียกว่า ป่าพรุ ป่าพรุที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย คือ ป่าพรุโต๊ะแดงที่มา : ป่าพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร