โรงปุ๋ยอินทรีย์

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๒๘ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทราบว่าการพัฒนาดินพรุทางจังหวัดภาคใต้ มีอุปสรรค จึงได้ทำการทดลองนำดิน ดังกล่าวมาทดลองผสมสารต่างๆ เพื่อ ลดกรด รวมทั้งได้ทดลองผสมกับดินลูกรัง ในส่วนผสมต่างๆ โดยโครงการปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก็เกิดขึ้นพร้อมกับโครงการ ปรับปรุงดินพรุและดำเนินการไปพร้อมกัน โดยจัดสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๐