โรงนมเม็ดสวนดุสิต
นมเม็ดสวนดุสิต spacer.gif
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการส่วนพระองค์ฯ ได้จัดทำโรงนมเม็ดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ได้เคยทดลองผลิต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ซึ่งประสบปัญหาทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
spacer.gifปัจจุบันโรงนมเม็ดผลิตนมเม็ดภายใต้วัตถุประสงค์เดิมคือ
spacer.gif เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภค
spacer.gif เพื่อดำเนินงานของ โรงนมผง ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
spacer.gif เพื่อเป็นการแนะนำการผลิตนมเม็ดขึ้นภายในประเทศ
spacer.gifตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ นมเม็ดได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันสามารถผลิตนมเม็ดได้วันละ ๗,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ ซองต่อวัน โดยผลิตออกมาในรสต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๓ รส ได้แก่ รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อคโกแลต โดยส่งออกไปจำหน่ายในร้าน สหกรณ์กรุงเทพฯและ สหกรณ์พระนคร