บริกซ์

บริกซ์ หมายถึง ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของของแข็งที่ละลายน้ำ (น้ำตาลและสิ่งเจือปน) ที่มีอยู่ในของเหลวนั้น

ที่มา : หนังสือ "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" เล่ม ๕ หน้า ๑๐๐ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว