คุณสมบัติและประโยชน์ของแกลบ

วัสดุปรับปรุงดิน
ใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่
ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ใช้ในงานก่อสร้าง
ใช้เป็นฉนวนความร้อน